Skip to main content

Reglar for brygger/gjestebrygger

§ 1

Ein eining flytebryggjer/gjestebryggjer skal vere dei bryggjene som ligg i eit naturleg avgrensa hamneområde, og kan omfatte fleire seksjonar og fleire landfeste. Tvilsspørsmål om dette skal avgjerast av årsmøtet i Hareid Småbåtlag.
For kvar eining flytebryggjer/gjestebryggjer skal årsmøtet i Hareid Småbåtlag velje ein leiar og ein oppsynsmann som saman med medlemane skal føre tilsyn med at flytebryggjene/gjestebryggjene til ei kvar tid er i god stand og vedlikehaldne på ein tilfredsstillande måte. Oppsynsmannen skal ha rett til nøkkel til alle landfeste og rett til å ettersjå alle fortøyningsplassane innanfor si eining. Han kan også kome med pålegg til medlemar som etter hans oppfatning, ikkje rettar seg etter laget sine lover og reglar. Medlemane skal i hovudsak gå gjennom leiar for eining flytebryggje dersom ein ønskjer å få lagt noko fram for styret.

Les mer …Reglar for brygger/gjestebrygger

Reglar for fellesnaustet

§ 1

For kvart fellesnaust skal årsmøtet i Hareid Småbåtlag velje ein leiar og ein oppsynsmann som saman med nausteigarane fører tilsyn med at naustet og slippen er i god stand og vedlikehalde på ein tilfredsstillande måte.
Oppsynsmannen eller leiaren for fellesnaustet skal ha rett til å ettersjå kvar einskild naustplass. Nøkkelen til slippen kan hentast hjå ein tilvist person, og leiga skal fastsetjast av årsmøtet. Dei som nyttar seg av slippen, skal skrive under på ei erklæring som ein får utlevert saman med nøkkelen til bommen på slippen.

Les mer …Reglar for fellesnaustet